هستی وبال داشت- به ایمان حسین زاده


به ایمان حسین زاده


اندیشه در نزاکت معنی کمال داشت
حسن فروغ مهر
نقاب خیال داشت
شیرازه غبار هوس گشت
خجلتم
خاکم؟
تسلی از عرق انفعال داشت
دل را غم وداع تو در خون نشانده بود
حال خوشی نداشت که گویم چه حال داشت
مردیم و از غبار دو عالم به در زدیم
ای عافیت!
ببال که هستی وبال داشتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر